BASES 1er CONCURSO SOLIDARIO DE FOTOGRAFIA CATELA

     BASES 1er CONCURS SOLIDARI DE FOTOGRAFIA CATELA

Associació Catalana d’Afectats d’ELA  CATELA  Penedès-Garraf

CATELA, associació sense ànim de lucre, amb la finalitat de sensibilitzar la població donant a conèixer la malaltia i aconseguir recursos per a la investigació de l’ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), convoca el

1er CONCURS SOLIDARI DE FOTOGRAFIA CATELA.

La fotografia guanyadora serà la base per elaborar un collage realitzat amb fotografies de persones afectades per l’ELA i que voldrà ser un “memorial” per a totes. Aquesta fotografia es revelarà i s’enviarà al / la guanyador / a en format DINA3, així com a tots i totes els i les participants, que la rebran en format digital.

1 PARTICIPANTS

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major de 18 anys i resident a Espanya, amb l’excepció dels membres de l’Jurat i de la Junta de CATELA.

2 TEMÀTICA

Amb motiu de les excepcionals circumstàncies motivades pel COVID19 i davant la possibilitat d’una eventual restricció de moviments, el tema escollit serà “MANS” en tots els seus àmbits ja que es podren efectuar fotografies del tema sense necessitat de sortir de casa, si es donés el cas.

3 OBRES

Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres, sent aquestes originals i inèdites i no havent-se presentat amb anterioritat en altres concursos, webs o qualsevol altre mitjà digital o imprès.

Els participants es responsabilitzen totalment de ser els i les unics autors, que no existeixin drets a tercers, així com de tota reclamació per drets d’imatge sobre les obres presentades a concurs.

Les fotografies no podran ser alterades electrònicament ni per qualsevol altre mitjà. Tampoc s’acceptaran fotomuntatges. Es permetran mínimes correccions de color i lluminositat, en cas de dubte, el jurat podria sol·licitar a l’autor l’arxiu Raw per a la seva comprovació.

Totes les fotografies rebudes seran exposades a la pàgina habilitada a l’respecte al “esdeveniment” del concurs, en la nostra pàgina web.

4 COM PARTICIPAR

Aquest concurs té un caràcter solidari i per a concursar, cada participant pot enviar fins a un màxim de 3 fotografies realitzant un donatiu de 15 €.

Per poder participar en el present concurs es seguiran els següents passos:

1 – Enviar per correu electrònic a l’adreça: concursfotograficmans@catela.org els arxius de les obres a presentar, amb un nom  per a cada arxiu, juntament amb el formulari d’inscripció i el resguard d’haver fet el donatiu. La donació es realitzarà mitjançant ingrés o transferència al següent número de compte autoritzat indicant en el concepte “el nom del / la participant i concurs MANS”. Número de compte CaixaBank: ES44 2100 5045 7302 0015 9150.

2 – A cada participant se li assignarà un número, així com a cada obra, que seran notificats al concursant.

3 – Cada concursant podrà participar tantes vegades com desitgi, tenint en compte que per a cada participació es realitzarà tot el procés anterior.

5 OBRA I QUALITAT FOTOGRÀFICA

Les fotos s’enviaran en format JPG o TIFF amb resolució de 300 PPP i pes d’entre 4 i 6 mb.

 Seran rebutjades aquelles fotografies realitzades per persones distintes a l’autor / a o que no siguin de la seva propietat. El / la participant garanteix que és el / la únic titular de tots els drets sobre la fotografia que presenta al concurs i es responsabilitza totalment que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers pels drets d’imatge.

6 TERMINI D’ADMISSIÓ

El termini per presentar les obres estarà obert de l’1 a el 31 d’Octubre de 2020.

7 EL JURAT

El Jurat estarà format per dos fotògrafs de reconegut prestigi i dos representants de CATELA, que atenent a criteris de creativitat i qualitat tècnica, seleccionarà vint obres finalistes, de les quals seran seleccionades les obres premiades. Aquestes obres finalistes es publicaran a la mateixa pàgina en la qual s’exposen.

8 VEREDICTE

La decisió de l’jurat es produirà el 20 de Novembre de 2020 i serà comunicat expressament per l’organització als premiats i premiades i es donarà a conèixer públicament en la mateixa pàgina en la qual s’exposen les fotografies enviades i a la pàgina de l’esdeveniment de l’1er CONCURS SOLIDARI DE FOTOGRAFIA DE CATELA del web de l’associació: www.catela.org

9 PREMIS

Tots els premis estan compostos per 1 lot de Cava, 1 lot de Vi i Catànies, productes tots ells donats solidàriament per productors del Penedès.

Primer Premi: valorat en 150 €; Segon Premi: valorat en 100 € i Tercer Premi: valorat en 70 €.

Cada participant no podrà obtenir més d’un premi.

10 DRETS D’AUTOR

La participació en aquest concurs implica la cessió dels drets a CATELA sobre la fotografia presentada per a la utilització de la mateixa amb fins solidaris. La propietat intel·lectual i autories seran sempre de l’autor / a.  CATELA ha de fer constar en futures reproduccions impreses o per qualsevol mitjà digital el nom de l’autor

11 ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i de la decisió inapel·lable de Jurat.

 

 

Els premis han estat donats per les següents Empreses:

     – Catànies Via

     – Caves Martín Soler

     – Caves Rexach Baqués

     – Celler Josep M. Ferret

     – Mas Comtal

     – Masia Can Batlle – Artcava

a qui agraïm sincerament la seva col·laboració ja que, amb la seva aportació solidària també participen en la INVESTIGACIÓ de l’ELA.